autoskolapolidar.cz Auto?kola Polidar - Kladno a Slany

autoskolapolidar.cz
Title: Auto?kola Polidar - Kladno a Slany
Keywords: auto?kola,polidar,kladno,slany
Description: Auto?kola Polidar - Kladno a Slany
autoskolapolidar.cz is ranked 12756343 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $9,295. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. autoskolapolidar.cz has 43% seo score.

autoskolapolidar.cz Information

Website / Domain: autoskolapolidar.cz
Website IP Address: 88.86.121.19
Domain DNS Server: ns.endora.cz,ns.endoraland.com

autoskolapolidar.cz Rank

Alexa Rank: 12756343
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

autoskolapolidar.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $9,295
Daily Revenue: $25
Monthly Revenue $764
Yearly Revenue: $9,295
Daily Unique Visitors 2,343
Monthly Unique Visitors: 70,290
Yearly Unique Visitors: 855,195

autoskolapolidar.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Mon, 01 Aug 2016 17:47:15 GMT
Server nginx

autoskolapolidar.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage
auto?kola 9 3.48%
polidar 4 1.18%
kladno 7 1.78%
slany 7 1.47%

autoskolapolidar.cz Traffic Sources Chart

autoskolapolidar.cz Similar Website

Domain Site Title

autoskolapolidar.cz Alexa Rank History Chart

autoskolapolidar.cz aleax

autoskolapolidar.cz Html To Plain Text

Auto?kola Polidar - Kladno a Slany úvod Kladno Slany Ceník Ke sta?ení Kontakt skupina B skupina A + B kondi?ní jízdy vrácení ?O Vítejte na stránkách na?í auto?koly Auto?kola Miroslav Polidar se specializuje na vycvik v ?ízení osobního automobilu tedy skupinu ?B“. Jsme tym zku?enych u?itel? s profesionálním a p?átelskym p?ístupem. Na?ím cílem je, aby jste si z kurzu auto?koly odnesli ve?keré znalosti a dovednosti, které budete za volantem pot?ebovat ka?dy den. Na?e auto?kola má dvě provozovny na atraktivních místech. K vycviku se m??ete p?ihlásit na Kladně nebo ve Slaném. Ka?dy kdo u?iní první kroky k p?ihlá?ení do auto?koly je ihned za?azen do vycviku bez ?ekacích lh?t. Aktuálně Vám m??e nabídnout vy?e uvedené slu?by a produkty. Ty poskytujeme v?dy ke spokojenosti zákazníka a za zajímavou cenu. Pro? si vybrat auto?kolu Polidar? Flexibilita Auto?kola Kladno a Slany nabízí jízdy a konzultace, které lze provádět kdykoliv po cely tyden v?etně víkend?, svátk? a ve?erních hodin, v?e dle p?ání zákazníka. Na základě domluvy jsme Vám schopni sestavit naprosto individuální kurz s individuálním p?ístupem. Kurz na splátky Chápeme, ?e pro někoho m??e byt zaplacení celého kurzovného najednou problém, proto ka?dému uchaze?i nabízíme mo?nost splátek bez navy?ení. Okam?ité za?azení do kurzu U některych velkych auto?kol se musí ?ekat na za?azení do kurzu i několik měsíc?. U nás budete za?azeni nejpozději do pár dn? od podání ?ádosti a prakticky hned m??e za?ít vyuka a vycvik. Opravná zkou?ka zdarma Od nového ?kolního roku si na?e auto?kola neú?tuje poplatky za opravné zkou?ky. Samoz?ejmě poplatek za zkou?ku ú?adu z?stává viz ceník, ale ka?dá drobná úspora peněz se jistě hodí. Kvalitní u?ebnice Poskytneme Vám velice kvalitní u?ební materiály. U?ebnice Auto?kola? Pohodlně! pat?í k nejkvalitněj?ím publikacím na trhu a od nás ji dostanete zcela zdarma a po skon?ení kurzu Vám z?stane jako prost?edek pro dal?í studium. K této u?ebnici je navíc vyukové CD. U?ebna Kladno Náměstí Sítná 3106, Kladno ?tvrtek 16:00 - 17:00 Slany T?ebízského 625, Slany útery 15:00 - 16:00 E-testy Facebook U?ebnice zdarma Ke sta?ení ?ádost o p?ijetí k vyuce a vycviku Pozor! ?ádost je nutné tisknout oboustranně. Potvrzení o zdravotní zp?sobilosti AUTO?KOLA KLADNO Rozdělov, Sítná, Kro?ehlavy, ?vermov +420 723 722 882 AUTO?KOLA SLANY +420 606 600 700 ? 2015 Auto?kola Polidar úvod Kladno Slany Ceník Ke sta?ení Kontakt

autoskolapolidar.cz Whois

Domain Name: AUTOSKOLAPOLIDAR.CZ